ข่าวสมัครงาน

กำหนดสอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์) ดังนี้

002 นายจตุรงค์ กลับอำไพ
006 นายอาทิตย์ จรจรัส
011 นางสาวนันธิดา กุนทอง
014 นายอดิศร แก้วพรหม
019 นางสาวปาลิตา แก้วมีบุญ
020 นายสุรเชษฐ มุราจร
021 นางสาวกนกลักษณ์ เส้นคง
024 นางสาวมณีรัตน์ สะสมสงค์
026 นางสาวรัชนี บุญรัตน์
027 นางสาวกัญญารัตน์ ทวดทอง
102 นางสาววรรณิกา ช่วยอนันต์
103 นางสาวขวัญฤดี เปาะทองคำ
122 นางสาวปัญญ์ชลี พิมลวงศ์

ศูนย์การแพทย์ฯ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชั้น 2 อาคารวิทยาการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เตรียม Portfolio ของตนเองมาเสนอในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย หากผู้มีสิทธิ์ข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์


TOP