ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง จำนวน 9 อัตรา สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานรักษาความปลอดภัย (จำนวน 9 อัตรา)

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชายหรือเพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- คุณสมบัติตามหมวด 3 มาตรา 34 ก. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย
- ได้รับหนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานที่ฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง
- ไม่เป็นบุคคลตามลักษณะต้องห้ามตามหมวด 3 มาตรา 34 ข. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติอื่น ๆ

- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน

- รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัย
- เฝ้าระวัง ป้องกันอัคคีภัยและระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
- จัดบริการ ควบคุมระบบจราจรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน

- พนักงานรักษาความปลอดภัย วันละ 310 บาท/วัน

6. การสมัคร

6.1 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร ได้ที่ ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3396 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

6.2 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ณ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

7.1 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3396 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
7.6 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบงานผ่าน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสาร และหลักฐานการสมัครตามข้อ 6 เท่านั้น มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

8. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

8.1 ขั้นตอนที่ 1
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศ

8.2 ขั้นตอนที่ 2
มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย

9. การกำหนดสอบและประกาศผลการคัดเลือก

9.1 รับสมัคร วันที่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561
9.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
9.3 สอบคัดเลือก วันที่ 17 ธันวาคม 2561
9.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 21 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ

10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัว ต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมายมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย


TOP