ข่าวการศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 โครงการเกษตรกรพันธุ์ใหม่ มีทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 30 ทุน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 โครงการเกษตรกรพันธุ์ใหม่ มีทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 30 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัครทุน
1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3.เป็นบุตรเกษตรกรหรือมีความสนใจทางด้านการประกอบอาชีพด้านการเกษตร (พร้อมแนบเอกสารผลงาน)

ผลการเรียนระหว่างรับทุน
1.ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป หลังจากภาคการศึกษาที่3 ในแต่ละชั้นปี
2.มีความประพฤติดี ไม่ถูกลงโทษทางวินัย
3.ต้องปฏิบัติงานในศูนย์สมาร์ทฟาร์มหรือศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/IAE.WU/

TOP