มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก (บริหารธุรกิจ) และปริญญาโท MBA,MM (รอบสุดท้าย) สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2555 ตั้งแต่ 1-20 พ.ค.55