ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานเวชระเบียน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 35/2561 สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเวชระเบียน จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 35/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ก. รายชื่อ

(1) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
001 นางสาวฤทัย นรินทร
002 นางสมฤทัย บัวแย้ม
003 นางสาวสุทธิ์สิรี อินทองเอียด
005 นางสาวยุวดี ขาวนวล
007 นางสาวศันสนียา ไทยเกิด
100 นางสาวพัชราภรณ์ เชี่ยววิทย์
101 นางสาวอรดา หมั่นทวี

(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
006 นางสาวหทัย เหมทานนท์
008 นางสาวอรทัย ใจจาง
009 นางสาวพิชญาภา จารุเกียรติกุล

(3) ตำแหน่งพนักงานเวชระเบียน
004 นางสาวจิตตรา เพ็ชรอ่อน

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง Etesting 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 08.30-10.30 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 10.30-12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP