ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฉลองความสำเร็จโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซียค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซีย ภายใต้ Theme ว่า SUC-ES Summer Camp English for Survival ได้จัดขึ้นอย่างตระการตา ฉลองความสำเร็จให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Putra Palace ประเทศมาเลเซีย
 

โอกาสนี้ส่วนวิเทศวิเทศสัมพันธ์ได้นำคณะเดินทางทางไปร่วมพิธีปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ Universiti Malaysia Perlis, UniMAP ระหว่างวันที่ 20- 21 เมษายน 2555 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ทำหน้าที่เป็นผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบุคลากรของส่วนวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วย นางจิราพร กาฬสุวรรณ และนางสาวจุฑาพัฒน์ เบ็ญจพงศ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ นางแสงหทัย ขับกล่อมส่ง และนางสาวอุบลรัตน์ โสน้ย ศูนย์สหกิจศึกษาฯ
 
พิธีปิดโครงการนี้ ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย UniMAP และภริยา เป็นประธาน รวมทั้งแขกรับเชิญซึ่งเป็นบุคคลคนสำคัญของมหาวิทยาลัย UniMAP ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณบดีศูนย์กิจการนานาชาติ Visiting Professor จากประเทศ Czech Republic หัวหน้าบริหารสถาบันเทคโนโลยีดาราศาสตร์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยพิธิปิดเริ่มด้วยการตี Woodball เข้าประตู โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย UniMAP ตามด้วย ผศ. ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
 
ผู้อำนวยการโครงการค่ายภาษาอังกฤษฝ่าย UniMAP, Mr. Shafiq Hizwari Md Hashim ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น Head of Department of International Languages ได้กล่าวสุนทรพจน์ ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ” โครงการค่ายภาษาอังกฤษได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม นับเป็นโครงการที่เกิดขึ้น ผลิตขึ้นในลักษณะที่ยังไม่เคยทำเช่นนี้มาก่อน แม้ว่ามีหลายๆ โครงการที่ UniMAP จัดขึ้นมีมีลักษณะคล้ายกันกับโครงการนี้ก็ตาม เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในเรื่องผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทำให้เกิดความท้าทายที่แตกต่างออกไปจากโครงการปกติต่อบุคลากรของ Department of International Languages นอกจากนี้ Mr. Shafiq ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 33 คน ที่ประสบความสำเร็จจากผลการเข้าร่วมกิจกรรม และผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการโครงการได้ขอบคุณมายังส่วนวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนอธิการบดี และผู้บริหารทุกคน ที่ได้สนับสนุนโครงการ และขอชื่นชมบุคลากรที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับ UniMAP อย่างเต็มเปี่ยมหัวใจเสมอมาตามที่ได้ให้ commitment เอาไว้”

 

ฝ่ายเจ้าภาพได้จัดการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย ประมาณ 10 ชุดการแสดง พร้อมวงดนตรีและนักร้องของมหาวิทยาลัย UniMAP ให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมในพิธี รวมทั้งการแสดงของคณะกรรมการของโครงการค่ายฯ ซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ และ facilitators ของ UniMAP การแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 3 ชุดการแสดง ประกอบด้วย Choral Speaking (นักศึกษาทุกคน) การแสดงโชว์หลีดมือ (นักศึกษาและอาจารย์ 2 คน) การขับร้องเพลงสากล (นักศึกษา 1 คน) และการนำเสนอผลการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมในรูปแบบของภาพกิจกรรมและวิดีโอประกอบท่าเต้น ซึ่งผู้จัดโครงการได้บันทึกไว้ระหว่างการดำเนินโครงการ และสัมภาษณ์สดนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่านักศึกษาสามารถพูดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องมี Script อย่างต่อเนื่องมากกว่า 5 นาที และปิดท้ายด้วยพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พิธีมอบประกาศนียบัตร และการแลกของที่ระลึกระหว่างสองมหาวิทยาลัย

 

โอกาสนี้ส่วนวิเทศสัมพันธ์ใคร่ขอแบ่งปัน ผลการดำเนินโครงการที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ เช่น
1)รางวัลของผู้เข้าร่วมโครงการตาม performance ของนักศึกษาซึ่งเก็บข้อมูลทั้ง 14 วัน โดย UniMAP จัดทำเป็นเหรียญรางวัล และสลักชื่อโครงการให้ จำนวน 15 รางวัล จำแนกเป็นประเภทรางวัลต่างๆ

2)ผลการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ จำแนกเป็นรายบุคคล (เก็บข้อมูลที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์)

3)แบบรายงานผลความสามารถและทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษที่ UniMAP จำแนกเป็นรายบุคคล (เก็บข้อมูลที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์)

สำหรับรางวัลที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดระยะเวลา 14 วัน ที่ UniMAP มีดังต่อไปนี้
The Most Sporting : Ton (Mr. Wanit Pralomkarn)
The Best Sports and Outdoor : Ake (Mr. Warut Wuttipong)
The Best Humour : Namwaan (Miss Sararat Jitsopa)
The Best Dancer : Noonid (Miss Kanuengnij Phaithun)
The Best Personality : Mr. X (Mr. Watcharawat Promma)

Master of Tongue Twister : James (Mr. Lattapon Tewthao)

The Best Writer (Group A) : Sofia (Miss Rujira Bulard)
The Best Writer (Group B) : Ploy (Miss Thianthip Diawkee)
The Best Orator (Group A) : New (Miss Wasinee Phonsri)
The Best Orator (Group B) : Salwa (Miss Khoriyah A-bu)

The Best Achiever 1 : Gratae (Miss Phattharaporn Ngernsayarm) [with 30 stickers]
The Best Achiever 2 : Noonid (Miss Kanuengnij Phaithun) [with 21 stickers]
The Best Achiever 3 : Fidaa(Miss KritsanonBudia) [with 19.5 stickers]

The Most Improved : Pongpang (Miss Piyatida Homsuwan)
Best Student (Overall) : Gratae (Miss Phattharaporn Ngernsayarm)

 

สำหรับความร่วมมือในอนาคตอันใกล้นี้กับ Universiti Malaysia Perlis ได้แก่
1) การส่งนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปฝึก
สหกิจศึกษาที่ UniMAP ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 22 สิงหาคม 2555
2) การรับนักศึกษาสาขา International Business มาฝึกสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในภาคการศึกษา มวล. ที่ 2 ปี พ.ศ. 2555ประมวลภาพ

TOP