ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาและคณาจารย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยใน Walailak J Sci & Tech: March 2019

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (Vol. 16 No. 3 March 2019) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความวิจัย 8 เรื่อง จากการประชุม International Conference on Biomedical Sciences (ICBMS 2018) โดย 3 เรื่องเป็นผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1) Cytoprotective and Anti-genotoxic Effects of Xanthone Derivatives from Garcinia mangostana Against H2O2 Induced PBMC Cell and Blood Leukocytes Damage of Normal and Type 2 Diabetes Volunteers
Authors: Naymul KARIM, Lanchakon CHANUDOM, Jitbanjong TANGPONG

2) Identification of ST7 Alteration Profile, Frequency of Alteration and Correlation with ST7-Related Genes using TCGA Data
Authors: Nurdina CHARONG, Moltira PROMKAN

3) Co-treatment Effect of Syzygium cumini (L.) Skeels on Indomethacin Induced Gastric Ulcer on Mice Model
Authors: Montakarn THONGSOM, Lanchakon CHANUDOM, Jitbanjong TANGPONG

Walailak J Sci & Tech: March 2019 Special issue on Biomedical Sciences (indexed by Scopus) มี Professor Dr. Panagiotis Karanis ให้เกียรติทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) ร่วมกับ รศ.พญ. วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความเพื่อการอ่านและอ้างอิง ได้ที่เว็บไซต์วารสาร http://wjst.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/81

TOP