ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัด WU Seeds Camp 2018 รุ่นที่ 2 มอบประสบการณ์การเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยและค้นหาตัวตนในกลุ่มสังคมศาสตร์และนานาชาติ

ม.วลัยลักษณ์ จัดค่าย“วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต” WU Seeds Camp รุ่นที่ 2” ชวนนักเรียนมัธยมปลายสัมผัสบรรยากาศชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมค้นหาตัวตนในกลุ่มสังคมศาสตร์และนานาชาติ ผ่านฐานกิจกรรมในหลักสูตรที่สนใจ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดค่าย พร้อมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ภายใต้หัวข้อ “ความรู้เปลี่ยนแปลงชีวิต ความรู้เปลี่ยนแปลงประเทศ ความรู้เปลี่ยนแปลงโลก วลัยลักษณ์ตาน้ำแห่งความรู้”

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี กล่าวว่า กิจกรรม“วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต” เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จะจัดค่ายขึ้นมาเพื่อให้ประสบการณ์เพิ่มเติมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพราะการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตครั้งสำคัญ เปลี่ยนแปลงจากการเป็นเด็กที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อ แม่ ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เป็นผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลและช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น เหมือนอย่างชาติตะวันตก เมื่ออายุ 18 ปี ตามกฎหมายถือเป็นผู้ใหญ่ ต้องดูแลตัวเอง สามารถอยู่หอพัก บ้านพัก อีกทั้งยังมีระบบการเรียนการสอนที่ต้องช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น ครูอาจารย์ไม่ได้เอาใจใส่ใกล้ชิดเหมือนชีวิตช่วงมัธยม ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต ชีวิตที่จะประสบความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ จึงอยากให้นักเรียนพึงตระหนักถึงปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ นั่นก็คือ “ความรู้” เพราะ "ความรู้เปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงประเทศ และเปลี่ยนแปลงโลก” และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือ ตาน้ำแห่งความรู้ เป็นแหล่งผลิตงานวิจัยต่างๆ มากมาย และขณะนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ และจะสร้างบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอย่างแน่นอนอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการ “วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต (WU Seeds Camp 2018)” รุ่นที่ 2 กลุ่มสังคมศาสตร์และนานาชาติ ในวันนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่สนใจด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน จาก 29 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ได้สัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัย ห้องเรียนแบบ Smart Classroom การเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) อุปกรณ์การเรียนการสอน ความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย และเข้าใจระบบการจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สนามกีฬา หอพักนักศึกษา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ รวมทั้งชมสวนวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นที่พักผ่อนและจุดชมวิวที่สวยงามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตัวเองและค้นหาตัวตนในกลุ่มสำนักวิชาด้านสังคมศาสตร์และนานาชาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไปทั้งนี้กิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง“ระบบการรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562” โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กิจกรรมค้นหาตัวตน โดยให้นักเรียนเข้าฐาน กิจกรรมของแต่ละสำนักวิชา กิจกรรมชมสวนวลัยลักษณ์ บรรยายเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา และทีมงานจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมภาคกลางคืนให้กับนักเรียนด้วยประมวลภาพ

ข่าวโดย : ชลธิชา ปานแก้ว

TOP