ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสอน หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/๒๕๕5 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 26 เมษายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
นายเชฐตุพล พูลจันทร์

TOP