ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 40/๒561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

001 นายศุภกิจ วงษ์เจริญผล

มหาวิทยาลัยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์สอบ

TOP