ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 15 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 38/2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

001 นางสาวปิยวรรณ เพ็ชรคงทอง
005 นางสาวฤทัยวรรณ เสนทอง
006 นางสาวหทัย เหมทานนท์
010 นางสาวอทิตยา ลิขิตจรรยารักษ์
012 นางสาวพิณนรี หนูน้อย
100 นายเจษฎา บุญอนันต์
102 นางสาวนัฏฐลักษณ์ น้ำจันทร์

มหาวิทยาลัยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP