นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า 7 เรื่องในงาน ANSCSE16