ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า 7 เรื่องในงาน ANSCSE16

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาเอก (นานาชาติ) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการตอบรับจาก International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE) ให้นำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า จำนวน 7 คน ซึ่งงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 16 นี้จัดในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 2 ท่านได้แก่ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี และรศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และนักศึกษาทั้ง 7 คนได้แก่

1.นายอุทัย คูหาพงศ์ นำเสนอเรื่อง BI Tools for the Office of Strategic Management for the Southern Gulf of Thailand Cluster
2.นายวิทยา ภีระ นำเสนอเรื่อง Analytical Web Services for Ecological Informatics
3.น.ส.ศิริวรรณ วงศ์กูล นำเสนอเรื่อง Weather as an Effective Predictor for Dengue Occurrence at Sisaket, Thailand
4.นางเปรมฤดี นุ่นสังข์ นำเสนอเรื่อง Multiple Data Source Integration and Online Service for Long Term Monitoring System
5.น.ส.พวงรัตน์ จินพล นำเสนอเรื่อง Implementing Dasboeard Decision Support System for Subdistrict Administration Organization Network: A Case Study at Pakpoon Subdistrict Administration Organisation
6.นายอนันต์ เจริญสุข นำเสนอเรื่อง Using Open Standard GIS for Study Parah Seedling Establishment at Khao Nan National Park
7.น.ส.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว นำเสนอเรื่อง Multivariate and Geo-Computing for Mapping of Water Quality at Bandon Bay, Surat Thani


TOP