ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของนักศึกษา TEFL

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของนักศึกษา TEFL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และเสริมสร้างทักษะการผลิตงานวิจัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับสูงต่อไป
 
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "A Qualitative Case Study : Project -Based Learning" บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล สรรพัชญพงษ์ ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์/นักศึกษา รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้สนใจทั่วไป

TOP