ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนางเบญจพร สมจิต นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง การผลิตวานิลลินจากเซลล์แขวนลอยวานิลลิน (Vanilla planifolia) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย 6 อาคารวิชาการ 5

TOP