ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4-6 เข้าค่าย “Going International Camp @WUIC”โอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆม.ปลาย เข้าร่วมค่ายวิชาการ “Going International Camp @WUIC” ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562 จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่ายวิชาการ “Going International Camp @WUIC” จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และได้ลองทำข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษในมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) พร้อมทั้งแนะแนวการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ โดยสอดแทรกการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซึมซับบรรยากาศมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะแนนสะสมทุกรายวิชาถึงปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีเกรดเฉลี่ยของกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลายไม่น้อยกว่า 3.00

นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

1. ได้พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
2. ได้สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) (ได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบ 500 บาท)
3. ได้รับประกาศนียบัตรการผ่านค่าย
4. ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. ได้เพื่อนใหม่ทั้งไทยและต่างชาติ
6. ได้รับเสื้อค่าย และของที่ระลึกอื่น ๆ จากค่าย

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. สามารถสมัครโดยกรอก Application Form ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ http://bit.do/WUICCAMP-apply
2. ชำระค่าสมัครโดยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
ชื่อ วิทยาลัยนานาชาติ
บัญชีเลขที่ 020257426377
ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา
3. ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านอีเมล suchita.ma@mail.wu.ac.th หรือทาง Facebook Page : Walailak University International College (WUIC) ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562

ค่าสมัคร 1,500 บาท
สำหรับที่พักโรงแรมคุ้มสวัสดิ์ 2 คืน เอกสาร อาหารทุกมื้อ อาหารว่าง ค่ารถรับ-ส่งระหว่างเข้าค่าย และกิจกรรมทั้งหมดในค่าย

***หมายเหตุ ค่าสมัครสามารถนำไปใช้เป็นสิทธิ์ในการยกเว้นค่าสมัคร 300 บาท เพื่อสมัครเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2562 ได้***

นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมค่าย มีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งได้รับการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://wuic.wu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 3 มกราคม 2562 ทาง http://bit.do/WUICCAMP และ Facebook Page : Walailak University International College (WUIC)

** หมายเหตุ การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น **
*** รับจำนวนจำกัด ***


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.do/WUICCAMP

TOP