ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการเสริมความรู้พื้นฐานฯและกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการเสริมความรู้พื้นฐานด้านการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 4-15 พฤษภาคม 2555 โดยก่อนที่จะเริ่มโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง ณ หอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและการแสดงต้อนรับ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งกล่าวถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียน ว่า ม.วลัยลักษณ์เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ปัจจุบันมีการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 34 หลักสูตร ปริญญาโท 19 หลักสูตรและระดับปริญญาเอก 12 หลักสูตร ภายใต้คณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 43 พร้อมทั้งมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย โดยในทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งเป้าในการเป็นอุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส นั่นหมายความว่า สถาบันแห่งนี้จะให้โอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ภายใต้แนวทาง 4 สร้างเสริม คือ สร้างเสริมสังคมคุณภาพ สร้างเสริมความสามารถสากล สร้างเสริมสังคมเข้มแข็งและสร้างเสริมแหล่งพัฒนาความรู้
 
การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง นักศึกษาให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น เพราะเชื่อว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้ง 3 ส่วน นอกจากนี้ผู้ปกครองยังจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สวัสดิการต่างๆ กิจกรรมเสริมหลักสูตร หน่วยงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะ พูดคุยกับผู้บริหารและคณาจารย์อย่างใกล้ชิดอีกด้วย
 
“ขอให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองทุกคนว่า คณะผู้บริหาร คณาจารย์และพนักงานทุกคนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะร่วมกันดูแลเอาใจใส่ให้ลูกหลานของท่านเป็นทั้งคนดีและคนเก่งให้จงได้ ทั้งนี้ยังคงต้องของความร่วมมือจากตัวนักศึกษาและท่านผู้ปกครองไปพร้อมๆกันด้วย” รองศาสตราจารย์ อมรา กล่าวทิ้งท้าย
 
จากนั้นเป็นการแสดงต้อนรับของนักศึกษาชมรมนาฎศิลป์ ม.วลัยลักษณ์ ต่อด้วย กิจกรรมการเสวนาเรื่อง “การเรียนรู้ อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร คุณบุศยา ลิ้มโอภาส พูลสวัสดิ์ ผู้ปกครองที่เชื่อมั่นใน ม.วลัยลักษณ์และให้ลูกทั้ง 2 คน ศึกษาที่นี่ด้วยความมั่นใจ นางสาวอุษา น่วมเพชร ศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รุ่นที่ 5 นายจักรพันธ์ คงมณี นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา และนางสาวปนิสนันท์ ธราพร นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ศิษย์ปัจจุบัน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ กล่าวในการเสวนาว่า ในโอกาสครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย มีการกำหนดวิสัยทัศน์ 2020 ว่าจะเป็นอุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน และในวาระ 4 ปีข้างหน้าตั้งเป้าจะเป็นอุทยาการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส ภายใต้แนวทาง 4 สร้างเสริม คือ สร้างเสริมสังคมสุขภาพ สร้างเสริมความสามารถสากล สร้างเสริมสังคมเข้มแข็งและสร้างเสริมแหล่งพัฒนาความรู้
 
นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ ได้กล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้ปกครองว่า เราจะดูแลบุตรหลานของท่านเหมือนลูกของเราคนหนึ่ง โดยมหาวิทยาลัยมีกระบวนการสำคัญคือระบบสหกิจศึกษา มีการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเสมือนพนักงานจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานอย่างเต็มที่ ภายใต้การสนับสนุนและดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้คณาจารย์ของที่นี่จะร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทำกิจกรรมนอกห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียน อาทิ การประกวด การแข่งขันในเวทีต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์มีความสามารถไม่ด้อยไปกว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ สามารถคว้ารางวัลต่างๆมาได้อย่างมากมาย ส่วนการได้งานทำของบัณฑิตในแต่ละปีพบว่า มีมากกว่าร้อยละ 80 และส่วนหนึ่งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าการเรียนในสถาบันการศึกษาแห่งนี้นักศึกษาจะประสบความสำเร็จภายใต้การดูแลอย่างอบอุ่นจากอาจารย์ พนักงานและพี่ๆ นักศึกษาอย่างแน่นอน
 
ส่วนคุณบุศยา ลิ้มโอภาส พูลสวัสดิ์ กล่าวถึงเหตุผลในการส่งลูก 2 คน มาเรียนที่ ม.วลัยลักษณ์ ว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน การเดินทางไปมาหาสู่กันสะดวกทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ห่างเหิน อีกทั้งมีคณาจารย์ที่ให้ความเป็นกันเองจริงใจและดูแลรักศิษย์เหมือนลูก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ สถานกีฬาและหน่วยงานต่างๆที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร ซึ่งถือเป็นการตัดสินที่ไม่ผิดและมีความภาคภูมิใจที่ได้ส่งลูกของตนทั้ง 2 คนที่ได้มาเรียนที่นี่ เพราะหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วได้ทำงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทันที
 
ด้านนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา กล่าวเสริมว่า นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านดนตรี กีฬาหรือกิจกรรมอาสาต่างๆก็จะมีชมรมไว้รองรับ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเชื่อว่าชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาเลือกทำกิจกรรมควบคู่กันไป จะทำให้สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายขึ้น
 
หลังจากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ หลักสูตร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร โดย ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาและการตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพบปะกันระหว่างผู้ปกครอง คณบดีและผู้แทนคณาจารย์แต่ละสำนักวิชา
 
ทั้งนี้ โครงการเสริมความรู้พื้นฐานด้านการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ในหลากหลายกิจกรรม ซึ่งนอกจากกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองแล้ว ในระหว่างวันที่ 4 - 15 พฤษภาคม 2555 ยังมีกิจกรรมทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและพลังชีวิต กิจกรรมรู้วิธีเรียน รู้วิธีรู้ และการปรับพื้นฐานความรู้วิชาต่างๆประกอบด้วย คณิตศาสตร์ เคมี คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ เป็นต้น

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP