ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำเสนองานวิจัย 2 เรื่องในงาน OCEANS'2012 MTS/IEEE Yeosu, Republic of Korea 21-24 พ.ค. 55

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณระดับปริญญาเอก (นานาชาติ) และระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการตอบรับจาก OCEANS'2012 MTS/IEEE ให้นำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2555 ณ เมืองโยซู ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับงาน Expo 2012 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 2 ท่านได้แก่ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี โดยนางเปรมฤดี นุ่นสังข์ นำเสนอแบบปากเปล่าเรื่อง Developing Business Intelligent Tools for Coral Database System in Thailand และนายพีระวิชญ์ เควด นำเสนอแบบโปสเตอร์เรื่อง Sea surface temperature trends in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea ซึ่งการนำเสนอแบบโปสเตอร์ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการประชุมในครั้งนี้ งานวิจัยทั้ง 2 เรื่องจะได้รับการตีพิมพ์ใน IEEE Xplore Digital Library

TOP