ข่าวทั่วไป

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้ดำเนินการช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้ช่วยดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (OSM:The Office Strategy Managemant)
 
การปรับปรุงในครั้งนี้ จะทำให้การเผยแพร่สารสนเทศของ OSM นั้นทำได้ง่ายขึ้นและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบหน้าตาที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน และระบบการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสามารถแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงระบบการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะผ่านทาง Social Network เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก รวมไปถึงการเผยแพร่กิจกรรมการทำงานให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้อีกหนึ่งช่องทาง ปัจจุบัน (2 พ.ค. 2555) เว็บไซต์ดังกล่าวยังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงคาดว่าจะแล้วเสร็จให้ได้ชมกันภายในเดือนมิถุนายน 2555

TOP