ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ช่วยสืบสานวัฒนธรรมสวดพระมาลัย