ข่าวทั่วไป

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ช่วยสืบสานวัฒนธรรมสวดพระมาลัย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ช่วยสืบสานวัฒนธรรมสวดพระมาลัย โดยการทำหนังสือเรียนการสวดพระมาลัยและจัดทำเว็บไซต์ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะ ตามโครงการจัดการชุมชนเข้มแข็งบนความพอเพียง กิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ พัฒนาสืบทอด ความรู้ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน การส่งเสริมศิลปะการสวดมาลัย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา รูปแบบการแสดง ศิลปะการใช้ภาษาในรูปแบบการสวดมาลัยของท้องถิ่น ตำบลท้ายสำเภา บทร้อง ทำนอง ดนตรีประกอบ ลีลาท่าทางในการแสดง ฝึกทักษะในการร้อง การเล่นดนตรี ลีลาท่าทางในการแสดงการสวดมาลัยของท้องถิ่นตำบลท้ายสำเภา เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย และเห็นถึงคุณค่าในศิลปะการแสดงซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันเป็นสมบัติของชาติ

TOP