รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับให้เข้าร่วม GLOBE Master Trainer Refresh workshop ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา