ข่าวการศึกษา

นักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 5 สถาบัน นำเสนอผลงานกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่เครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสนอผลงานการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบแนวคิด 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเยาวชนสีเขียว (Green Youth) คือ 1.การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 2. การจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัย เช่น ขยะและน้ำเสีย เป็นต้น 3.การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย 4.การจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น การใช้จักรยาน การลดใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ทั้งนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ได้กล้าคิด กล้าทำ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและการสร้างเครือข่ายสู่ชุมชนภายนอกในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมี นางภาวิณี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเครือข่ายชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 42 สถาบัน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวนกว่า 200 คน ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

ในโอกาสนี้ ชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานกิจกรรมฯ เบื้องต้น และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 1 ใน 5 สถาบัน ในเวทีการประชุมหลักในครั้งนี้ โดยนำเสนอผลงานกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ชุมชนและโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ จะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลกิจกรรมในแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/HappySeaHappyPeople/

TOP