ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร MIT ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2555 ไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2555
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนทางด้าน Multimedia & Animation, Project Management, Software Engineering และ E - Business โดยเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ตามความสะดวก เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1 รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือกำลังอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาใกล้เคียง เรียนวันปกติ จันทร์ - ศุกร์

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-2204, 0-7567-2212, 0-7567-2400 โทรสาร 0-7567-2205

- หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร SM TOWER ชั้น 19 เลขที่ 979/42-46 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2299-0950-1 โทรสาร 0-2298-0248

- ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.TOWER ชั้น 9 ถ.กาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7722-5260-3 โทรสาร 0-7722-5264

- เว็บไซต์ www.mitwu.net

- สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.wu.ac.th

TOP