ม.วลัยลักษณ์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร MIT ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2555