ข่าวทั่วไป

ประกาศขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดของศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ มีรายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี้
1.1 จอคอมพิวเตอร์ กำหนดราคาขายขั้นต่ำต่อจอ 130 บาท
1.2 CPU สภาพสมบูรณ์ กำหนดราคาขายขั้นต่ำต่อเครื่อง 150 บาท
1.3 เครื่องสำรองไฟขนาดเล็ก กำหนดราคาขายขั้นต่ำต่อเครื่อง 50 บาท
1.4 เครื่องสำรองไฟขนาดกลาง กำหนดราคาขายขั้นต่ำต่อเครื่อง 150 บาท
1.5 เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์ กำหนดราคาขายขั้นต่ำต่อเครื่อง 50 บาท
1.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ กำหนดราคาขั้นต่ำต่อเครื่อง 10 บาท

กำหนดให้เสนอราคาซื้อต่อหน่วยโดยวิธีการเขียนใบเสนอราคาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ราคาที่เสนอซื้อต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ผู้ใดเสนอราคาซื้อต่อหน่วยในแต่ละรายการสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อในรายการนั้น ๆ และผู้ชนะการเสนอราคาซื้อในแต่ละรายการจะต้องซื้อครุภัณฑ์รายการนั้น ๆ ทั้งจำนวน กำหนดให้ผู้สนใจซื้อต้องเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทุกรายการ

กรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม่สะดวกที่จ่ายเงินทั้งหมดในวันเสนอราคาซื้อ กำหนดให้จ่ายเงินมัดจำ 25% ของราคารวมที่เสนอราคาซื้อก่อน และให้รับมอบครุภัณฑ์ได้หลังจากชำระเงินครบทั้งจำนวน กรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม่มาชำระเงินภายในกำหนดเวลา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ

กำหนดดูสภาพจริงของครุภัณฑ์ได้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น.และเสนอราคาซื้อเวลา 10.00 น. ในวันเดียวกัน ณ อาคารคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจซื้อหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่นางสาววรรณา มัคราช โทรศัพท์ 0 7567 3779


TOP