การพัฒนาบทปฏิบัติการเรื่องการหมุนของ อ. ธรรมรง เอียดคง และ ผศ.ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ ได้รับการเผยแพร่ใน European Journal of Physics