ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การพัฒนาบทปฏิบัติการเรื่องการหมุนของ อ. ธรรมรง เอียดคง และ ผศ.ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ ได้รับการเผยแพร่ใน European Journal of Physics

ผลงานวิจัยเรื่อง Rotational Dynamics with Tracker ของ อ. ธรรมรง เอียดคง ร่วมกับ ผศ.ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (น.ส. เรวดี ราษฎร และ นาย ภูวดล จันทร์นวล) ได้รับการเผยแพร่ใน European Journal of Physics ปีที่ 33 หน้า 615-622 (http://iopscience.iop.org/0143-0807/33/3/615/article) ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำทางด้านฟิสิกส์ศึกษา
 
การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากไฟล์วิดีโอการหมุนของวัตถุโดยใช้โปรแกรม Tracker เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจสมการการเคลื่อนที่ นับเป็นตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน โดย อ. ธรรมรง เอียดคง และ ผศ.ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ ได้พัฒนาบทปฎิบัติการพื้นฐานเรื่องพลศาสตร์ของการหมุนนี้ ใช้เป็นครั้งแรกใน วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในภาคการศึกษาที่ 3/2554 ที่ผ่านมา
 
Tracker เป็น Freeware ที่สามารถใช้วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ ครั้งละเฟรม จากวิดีโอภาพเคลื่อนไหว (http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/) ผู้สนใจที่ต้องการคำปรึกษาในการนำโปรแกรมนี้ ไปใช้ในการสอนวิชากลศาสตร์เบื้องต้น หรือ วิจัยการเคลื่อนที่ของระบบต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ อ. ธรรมรง (ethammar@wu.ac.th) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP