รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 7 จัดโดย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์