ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 7 จัดโดย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 7 สำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
หลักสูตรการอบรม “ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ” ประกอบด้วยหัวข้อบรรยาย ดังนี้

-ความสำเร็จในชีวิต งานสัมฤทธิ์ จิตสำราญ วิทยากร นายขจัดภัยบุรุษพัฒน์
-งานได้ผล คนเป็นสุข วิทยากร พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ
-การปฎิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท วิทยากร นายสายเมือง วิรยศิริ
-มนุษยสัมพันธ์สร้างสรรความสำเร็จ วิทยากร รศ.นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์
-งานได้ผลคนเป็นสุข วิทยากร ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 3,000 บาท (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม , ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075- 673532, 075-673509 - 10, โทรสาร 075-673518, 075-673525


TOP