ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกร่วมกับอำเภอนบพิตำแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก “นบพิตำโมเดล” เน้นหลักคิด “ทำให้ง่าย ทำพร้อมกัน และทำต่อเนื่อง”“ทำให้ง่าย ทำพร้อมกัน และทำต่อเนื่อง” แนวคิดหลักในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของอำเภอนบพิตำ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีปัญหาโรคไข้เลือดออกตลอดปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของอำเภอนบพิตำ โดยดำเนินการแก้ปัญหาผ่านคณะกรรมการพัฒนคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ด้วยการนำของนายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรด้านสุขภาพ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียน และประชาชน ตลอดถึงแกนนำที่สำคัญคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจาก 38 หมู่บ้าน ใน 4 ตำบล ของอำเภอนบพิตำ

จากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาและป่า และชุมชนกึ่งเมืองทำให้วิธีการแก้ปัญหาจำเป็นต้องดำเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่ ดังนั้นจึงมีความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเบื้องต้นได้มีการประชุมระดมสมองของทีมแกนนำ พชอ. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนบพิตำ มีตัวแทนแกนนำเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 30 คน ผลการดำเนินการสรุปให้มีการดำเนินการแก้ปัญหาไข้เลือดออก บนกรอบคิด “ทำให้ง่าย” โดยมีความรู้เรื่องไข้เลือดออกที่สำคัญ “ทำพร้อมกัน” เป็นการดำเนินการเชิงระบบโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ด้วยการติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย สำรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมกันทั้งอำเภอในวันที่ 25 ส่งต่อหัวหน้าโซนในวันที่ 28 และรวบรวมประธานหมู่บ้านเพื่อส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อนำเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวันที่ 30 ของเดือน และการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกและดัชนีลูกน้ำยุงลาย

ดังนั้นในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะฯ และติดตั้งระบบดัชนีลูกน้ำยุงลาย ครู ก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น อสม. แกนนำระดับหมู่บ้าน และ อสม. หัวหน้าโซน รวม 2 รุ่นๆ ละ 75 คน ผลการดำเนินการจะทำให้แกนนำมีความเข้าใจและสามารถนำไปถ่ายทอดฯ ให้แก่สมาชิกในหมู่บ้าน กำหนดการสำรวจลูกน้ำทั้งอำเภอในวันที่ 25 มกราคม 2562 และแผนการดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง ตลอดถึงการขยายผลการป้องกันไปยังโรงเรียน การดูแลรักษาในโรงพยาบาล และสื่อสารไปยังที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของอำเภอนบพิตำ

ประมวลภาพ

TOP