ข่าวทั่วไป

การประชุมและเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯและทีมนักวิจัย ได้จัดการประชุมและเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ (CoE for Ecoinformatics) ณ บ้านรายารีสอร์ทแอนด์ สปา เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการจากศูนย์เทคโนโลยีเทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นำโดย ดร.กว้าน สีตะธนี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะ คณะผู้บริหารบ้านรายารีสอร์ทแอนด์ สปา นำโดยคุณปิยะวัฒน์ เสงี่ยมกุล ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจดำน้ำ Raya Dive Center ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ. 2555
 
โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Coral Reef Ecology Research Unit ระบบ Ecocam และสถานีตรวจวัดอากาศ สังเกตการณ์การติดอุปกรณ์กล้อง Ecocam และการบำรุงรักษาอุปกรณ์งานวิจัย ทั้งยังมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ คณะผู้บริหารบ้านรายารีสอร์ทแอนด์ สปา และตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานวิจัยและการขยายเครือข่ายงานวิจัย เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศปะการัง ณ เกาะราชา
 
ประมวลภาพ

TOP