การประชุมและเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ