ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ตามที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้มีการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ จำนวน 17 คน ไปแล้วนั้น
 
บัดนี้ทางหลักสูตรฯ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 
สามารถดูได้ที่ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP