ข่าวทั่วไป

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน และ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ และสร้างสำนึกรักการเขียน การอ่านให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาแนวคิด ค่านิยม และขีดความสามารถในด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพด้านภาษาและวรรณกรรมในด้านการเขียนออกไปรับใช้สังคมให้มีความเข้มแข็งและเกิดคุณค่าสืบไป

วันเวลาในการจัดโครงการ
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒ วัน ๑ คืน โดยพักค้างคืน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
และวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการเพื่อแข่งขันรางวัลเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกแผนการเรียน

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าลงทะเบียน คนละ ๕๐๐ บาท โดยสามารถสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://cultural.wu.ac.th/ หรือhttps://goo.gl/forms/ps5VqPnASCMDsvGV2
๒. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข
๐๗๕-๖๗๒๕๐๗
๓. การชำระเงิน ผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๕๙๗๙๔๑๔๕
หมายเหตุ: การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทร (๐๗๕) ๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗
E-mail: cultural.wu@gmail.com
Website : https://cultural.wu.ac.th/


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP