ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 28/๒๕๕4 และขยายเวลารับสมัคร ครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา นั้น


บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบแนบท้ายประกาศนี้

1. รายชื่อ
1. นางสาวกุลธีรา ทองใหญ่
2. นายจิระศักดิ์ รักการ
3. นางสาวพรประภา ช่อสม
4. นายเอกพงษ์ ยิ่งยวด
5. นางสาวธีรารัตน์ จันพุ่ม

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP