วารสาร WJST เล่มที่ 17 ออกเผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์วารสาร