ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสาร WJST เล่มที่ 17 ออกเผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์วารสาร

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (April 2012) ได้ออกเผยแพร่ออนไลน์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความทั้ง 8 เรื่องได้จากเว็บไซต์ของวารสาร (http://wjst.wu.ac.th) โดยเป็นบทความจากในประเทศ 5 บทความ และบทความจากต่างประเทศ 3 บทความ ภายในฉบับประกอบด้วย บทความวิจัย 6 เรื่อง (Original Articles) และบทความปริทรรศน์ 2 เรื่อง (MiniReview) คือ

1. เรื่อง Biosurfactants from Yeasts โดย Wichuda KATEMAI (Thaksin University)
2. เรื่อง Removal of Hydrogen Sulfide Gas using Biofiltration - a Review โดย Cheerawit RATTANAPAN (Mahidol University), Weerawat OUNSANEHA (Prince of Songkla University)

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย อาจารย์ผู้ช่วยสอน นักวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือฯ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ส่งบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตีพิมพ์ในวารสาร Walailak Journal of Science and Technology (Walailak J Sci & Tech) เพื่อเป็นเกียรติกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีพุทธศักราช 2555 และให้วารสาร WJST เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของทุกท่าน

ผลงานแต่ละเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น 3-5 ท่าน และได้รับการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษและจัดพิมพ์ในรูปแบบที่ได้มาตรฐานสากลโดยกองบรรณาธิการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (International Editorial Board) ผู้เขียนยังสามารถติดตามความคืบหน้าของบทความ (Track paper) ได้ทางเว็บไซต์ http://wjst.wu.ac.th

ทั้งนี้ในปี 2555 วารสาร WJST ได้ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารในกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบัน Thai-Journal Citation Index Centre (TCI Centre) นอกจากวารสาร WJST ยังได้รับการบรรจุให้อยู่ในฐานข้อมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติ อาทิเช่น CAB Abstracts, EBSCOhost, Directory of Open Access Journals (DOAJ), JournalSeek, Electronic Journals Library, ThaiScience, Journal Link

ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7567 3565-6 หรือ 08 9657 7163


TOP