ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เลื่อน ประกาศผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4

     ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง ครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศวิชาการ เปิดโอกาสให้คณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ได้มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมมีจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเลื่อนประกาศผลการพิจารณาจากเดิมวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทร. 0-7567-3565-6, 0-7567-3577 โทรสาร 0-7567-3553
e-mail:dladdawa@wu.ac.th
website : http://wuresearch.wu.ac.th


TOP