ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณาจารย์จากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ หนึ่งในโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement) ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการรับใช้สังคมโครงการส่งเสริมการออกแบบบรรจุและผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองอำเภอท่าศาลา เป็น 1 ใน 21 โครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง ,อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง ,อาจารย์กิตติ เชาวนะ จากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบในโครงการฯ ได้วางแผนงานบริการวิชาการรับใช้สังคมในการลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามโจทย์ความต้องการของชุมชนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหัวตะพาน และตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา การเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อค้นหาโจทย์จากปัญหาจริงในเชิงพื้นที่ ที่ให้การบริการวิชาการด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการ ประชาชน ภายใต้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน และองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ที่ต้องการความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษา จากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem Base Learning) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้หลักการวิเคราะห์โจทย์หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อเกิดการคิดวิเคราะห์ การสร้างแนวความคิด การพัฒนาแบบและการสร้างหุ่นจำลองโดยเป็นไปตามกระบวนการออกแบบอุตสาหกรรม และนำความรู้ไปสร้างสรรค์งานในกระบวนการออกแบบอุตสาหกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การทำปริญญานิพนธ์ในโอกาสต่อไป

TOP