ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการนำเสนอแผนธุรกิจ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยได้จัดการแข่งขันรอบสุดท้าย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร
 
นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสุรัตน์ ฐานะกาญจน์ นางสาวปัทมาสน์ บัวเพชร นางสาววราภรณ์ เดชหุ่น นายสถาพร บุญนำ และนายอัครเดช ศรีวิชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ อาจารย์นลินี ทินนาม อาจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา และอาจารย์นิษฐิดา สุดใหม่ เป็นทีมอาจารย์ที่ปรึกษา
 
การแข่งขันในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง เพราะนอกจากจะได้มีโอกาสเข้าค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการทำแผนธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และพบปะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนธุรกิจในคลินิคให้คำปรึกษาแล้ว หลังจากเสร็จพิธีมอบรางวัล ทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ยังได้จัดให้นักศึกษาและคณาจารย์เดินทางทัศนศึกษาต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำของประเทศไทย ณ จังหวัดระยอง และร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกและสร้างธุรกิจสสีเขียวอีกด้วย นอกจากนั้นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย และยังเป็นการแสดงให้องค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศได้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ ที่เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่นๆของประเทศไทย
 
โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง และร้านอิ่มสุข ซึ่งกรุณาให้ข้อมูลและคำแนะนำที่มีประโยชน์จากประสบการณ์การทำธุรกิจร้านค้าสีเขียว รวมทั้งให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาการประกอบธุรกิจ ณ สถานที่จริง จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้

ประมวลภาพ

TOP