ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 35/2561 สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
001 นางสาวฤทัย นรินทร
003 นางสาวสุทธิ์สิรี อินทองเอียด
005 นางสาวยุวดี ขาวนวล
007 นางสาวศันสนียา ไทยเกิด
100 นางสาวพัชราภรณ์ เชี่ยววิทย์

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวหทัย เหมทานนท์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP