ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ความสามารถทั่วไป พนักงาน 6 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 6/2561 จำนวน 6 อัตรา ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ ผู้ตรวจสอบได้ประเมินคุณสมบัติตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ดังนี้

ก. รายชื่อ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

001 นางสาวจิรสุดา จลกลพืช
002 นางสาวอทิตยา แซ่เลี้ยว
003 นางฐิตารีย์ ศรีแก้วขวัญ
100 นางสาวปาณิสา บุญมูสิก

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)

001 นางสาวพิชญาภา จารุเกียรติกุล

ตำแหน่งวิศวกร (ชีวการแพทย์)

001 นายชนัฏ หมื่นศรี

ตำแหน่งวิศวกร (โยธา)

002 นางสาวภัทร์สภัสร์ เตชะธนวณิชย์

ข. กำหนดการสอบ : วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ห้อง E-testing 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล


TOP