ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชายหรือเพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- คุณสมบัติตามหมวด 3 มาตรา 34 ก. พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
- ได้รับหนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานที่ฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง
- ไม่เป็นบุคคลตามลักษณะต้องห้ามตามหมวด 3 มาตรา 34 ข. พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติอื่น ๆ

- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน

- รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัย
- เฝ้าระวัง ป้องกันอัคคีภัยและระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
- จัดบริการ ควบคุมระบบจราจรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

2. อัตราค่าจ้าง

- พนักงานรักษาความปลอดภัย วันละ 310 บาท/วัน

3. การสมัคร

3.1 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 4109 โทรสาร 0 7567 3878 ตั้งแต่วันที่ 11 – 14
กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

3.2 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ณ ส่วนบริการกลาง
อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

4.1 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0 7567 3396 โทรสาร 0 7567 3878 ตั้งแต่วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
4.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
4.6 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบงานผ่าน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 4 เท่านั้น มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

5. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

5.1 ขั้นตอนที่ 1
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหรือไม่
5.2 ขั้นตอนที่ 2
มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลทีผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย

6. การกำหนดสอบและประกาศผลการคัดเลือก

6.1 รับมัคร วันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
6.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
6.3 สอบคัดเลือก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
6.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

7. เงื่อนไขอื่น ๆ

7.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
7.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัว ต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
7.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
7.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมายมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย


TOP