สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา