ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิญฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยวิทยานิพนธ์ แบบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2554 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 2 อาคารวิชาการ 5

TOP