เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe captivate 5.5