ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จัดโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจองค์กร มีทักษะพื้นฐานพร้อมต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เกิดความรู้สึกรัก ผูกพันและมีความเอื้ออาทรระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์และบุคลากร โดยจัดเป็นกลุ่มสัมพันธ์คละสำนักวิชา จำนวน 15 กลุ่มสัมพันธ์
 
ในการนี้ จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเข้าร่วมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา โทร. 3160 และ 3166

TOP