ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสอน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 28/2554 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 5 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 และลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 นั้น
 
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ
นายจิระศักดิ์ รักการ

TOP