ข่าวการศึกษา

ประกาศ มหาวิทยาลัยขยายการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรอบพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เปิดรับนักศึกษา 7 สำนักวิชา 27 หลักสูตร ดังนี้
1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ
3. สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (เน้นการเงิน เน้นการตลาด เน้นการจัดการโลจิสติกส์ เน้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
4. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
5. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้) หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยาการทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม

*** ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครนักศึกษา ประเภทรอบพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 ให้มารายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 - 15.00 น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ***


TOP