รับสมัครผูเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิผล รุ่น 2 วันที่ 7-8 มิ.ย.55