ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผูเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิผล รุ่น 2 วันที่ 7-8 มิ.ย.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิผล รุ่น 2 ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิผล จะได้เพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มพูลทักษะ ความรู้ ทางการบริหารจัดการประชุมที่หลากหลาย อาทิ เทคนิคการจัดเตรียมการประชุมรูปแบบต่างๆ การจัดทำระเบียบวาระการประชุม เทคนิคการบันทึกรายงานการประชุม เทคนิคการบริหารเวลาในที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ มารยาทและข้อปฏิบัติสากลในการประชุม ตลอดจนเคล็ดลับการจัดการสารพันปัญหาในที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการแย่งกันพูดแสดงความคิดเห็น การสรุปประเด็นไม่ได้ การมาสายกลับก่อน เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ในการจัดประชุมภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากรบรรยาย โดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


TOP