ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรเคล็ดลับสู่ความสำเร็จเลขานุการมืออาชีพ รุ่น 3 วันที่ 28-29 มิ.ย.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรเคล็ดลับสู่ความสำเร็จเลขานุการมืออาชีพ
รุ่น 3 ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ของเลขานุการ ได้เรียนรู้เคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่ เทคนิคการเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเลขานุการให้เป็นมืออาชีพ มีโอกาสก้าวหน้า สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป วิทยากรบรรยาย โดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าใช้จ่ายรวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับสมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท และบุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ได้รับส่วนลด ดังนี้

- สมัครรวมกัน 3 คนขึ้นไปลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %

ทั้งนี้ สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1 e-mail: wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


TOP