ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญเข้าร่วมการจัดแข่งขัน Aerobics & Dancercise Walailak Championship 2012 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการแข่งขัน Aerobics & Dancercise Walailak Championship 2012 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุณาส่งใบสมัครมายังโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ทางโทรสารหมายเลข 0-7567-3000 ต่อ 5720 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธนากร ชลเดช โทร. 080-3262291 เว็บไซต์ http://www.wu.ac.th หรือ http://wusport.wu.ac.th

เอกสารแนบ ใบสมัคร

TOP