ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบวิจัยทางวิทยาศาสตร์"

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 35 คน ในระหว่างวันที่ 9 - 17 เมษายน 2555 โดยมีเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.อนุชิต ชิณาจริยวงศ์
2. นางโสภา นุ่นรักษา และทีมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ
3. นางนิภาพร แก่นเพชร และทีมงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. นางราตรี นิตยเดชพัฒน์ และทีมงานเทคโนโลยีชีวภาพพืช
5. นางจรรยพร ขาวคง และทีมงานเทคโนโลยีผลิตสัตว์

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจความหมายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ความหมายและประเภทของการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ ขั้นตอนการทำวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย คุณลักษณะงานวิจัยที่ดี คุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่เป็นนักวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนรายงานวิจัย สถิติเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


TOP