ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเขิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ "V3 Workflow : Western blotting and Protein-Protein Interaction Array"

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ "V3 Workflow : Western blotting and Protein-Protein Interaction Array" บรรยายโดย Dr.Ning Liu จากบริษัทเคโมไซม์เอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2

อนึ่ง ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณสุริษา หาญใจ โทรศัพท์ 0 7567 2113

กำหนดการสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ "V3 Workflow : Western blotting and Protein-Protein Interaction Array"


TOP