ขอเขิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ "V3 Workflow : Western blotting and Protein-Protein Interaction Array"