ข่าวการศึกษา

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ประจำปีการศึกษา 2563ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงของการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแพทย์

วันเวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 19-21 เมษายน 2562

สถานที่จัดโครงการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. นักเรียนกำลังจะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. เรียนอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้
3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ภาคต้น มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

กำหนดการรับสมัคร (download)
หลักฐานการสมัคร (ให้แนบไฟล์หลักฐานในขั้นตอนสมัครลงทะเบียนออนไลน์)


ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคต้น

กำหนดการกิจกรรม(download)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรณภพพร แซ่เอี้ยว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร 075-672806 หรือ 075-672801-3   E-mail: ranaphoppone.sa@wu.ac.th
Website : https://smd.wu.ac.thสมัครออนไลน์ได้ที่ (ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม 2562)
https://goo.gl/forms/2L7rwz8QXERt188b2
หรือตาม QR code ด้านล่าง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรณภพพร แซ่เอี้ยว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร 075-672806 หรือ 075-672801-3 E-mail: ranaphoppone.sa@wu.ac.th
Website : https://smd.wu.ac.th

TOP