ขอเชิญชมรายการวิทยุโทรทัศน์ "ตามรอยยาตราบาทพระศาสดา พระสมณโคตมะ" ทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th