ผู้ปกครองแสดงความชื่นชมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดีหลังประสบอุบัติเหตุ